email: custom.6753@gmail.com
phone: 02 0091131 ,fax: 02 907 3898
โต๊ะทำงาน
TMD1212 TMD1212 โต๊ะทำงานโล่ง+กล่องลิ้นชักกลาง สีเชอร์รี่ / ดำ 1200x600x750 มม.
TMD1502 โต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะเคลือบเมลามีน 2 ลิ้นชักขวา
 
โต๊ะทำงานเอนกประสงค์ ปิดผิวด้วยไม้โฟเมก้าขาว/ ดำ ขนาด 1100x450x750 มม.
 
โต๊ะทำงานเอนกประสงค์ ปิดผิวด้วยไม้โฟเมก้าขาว/ ดำ ขนาด 1200x600x750 มม.
 
โต๊ะทำงานโล่ง สีเชอรรี่ / ดำ ขนาด 1200x600x750 มม
 
5D1202 โต๊ะทำงาน มีลิ้นชัก สีเชอรรี่ / ดำ ขนาด 1200x600x750 มม
 
โต๊ะทำงาน มีลิ้นชักด้านซ้าย สีเชอรรี่ / ดำ ขนาด 1200x600x750 มม
 
โต๊ะทำงานโล่ง สีเชอรรี่ / ดำ ขนาด 1500x600x750 มม
 
โต๊ะทำงานผู้บริหาร สีเชอร์รี่ / ดำ ขนาด 180x80x75 ซม.
 
โต๊ะทำงานผู้บริหาร สีเชอร์รี่ / ดำ ขนาด 180x80x75 ซม.
 
DC1800-01 โต๊ะทำงาน ขาเหล็ก สีเชอร์รี่ / ดำ ขนาด 1800x800x750 มม.
 
DC1800-02 โต๊ะทำงาน ขาเหล็ก สีเชอร์รี่ / ดำ ขนาด 1800x800x750 มม.
 
STD1202 โต๊ะทำงานขาเหล็ก 2 ลิ้นชัก สีเชอร์รี่ / ดำ 1200x600x750 มม.
 
TMD1012 โต๊ะทำงานโล่ง+กล่องลิ้กชักกลาง สีเชอร์รี่/ดำ 1000x600x750 มม.
 
TMD1200 โต๊ะทำงานโล่ง หน้าโต๊ะเคลือบเมลามีน
 
TMD1202 โต๊ะทำงาน หน้าโต๊ะเคลือบเมลามีน 2 ลิ้นชักขวา
 
WSTD200091 โต๊ะทำงานขาเหล็กรูปถั่ว สีเชอร์รี่ / ดำ ขนาด 2000x910x750 มม.
 
โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขวา สีเชอร์รี่ / ดำ ขนาด 800,1200,1350,1500,1600,1800 มม.
 
โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ซ้าย สีเชอร์รี่ / ดำ ขนาด 800,1200,1350,1500,1600,1800 มม.
 
โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก ซ้าย สีเชอร์รี่ / ดำ ขนาด 800,1200,1350,1500,1600,1800 มม.
 
โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก ขวา สีเชอร์รี่ / ดำ ขนาด 800,1200,1350,1500,1600,1800 มม.
 
โต๊ะทำงานขาเหล็ก หน้ากว้าง 80 ซม.
ขนาด800,1200,1350,1500,1600,
1800 มม.
 เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิ้ล กลุ่มโต๊ะทำงานนี้มีคุณสมบัติ แผ่น Top ผลิตจาก Particle Board
STD1200 1200x600x750 มม. STD1500 1500x800x750 มม. SCF615 1500x600x750 มม. SCF618 1800x600x750 มม.
โต๊ะทำงานผู้บริหาร สีเชอร์รี่/ดำ ขนาด 1800x900x750 มม. 2000x1000x750 มม.
โต๊ะทำงานผู้บริหาร 2 ลิ้นชักซ้าย 3 ลิ้นชักขวา สีเชอร์รี่/ดำ ขนาด 1600x800x750 มม. 1800x800x750 มม.
โต๊ะทำงานผู้บริหาร 3 ลิ้นชักซ้าย 2 ลิ้นชักขวา สีเชอร์รี่/ดำ ขนาด 1600x800x750 มม. 1800x800x750 มม.
โต๊ะทำงานมีกล่องลิ้นชักกลาง เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ประเภท เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเกิ้ล กลุ่มโต๊ะคอมพิวเตอร์นี้มีคุณสมบัติ แผ่น Top ผลิตจาก Particle Board หนา 25 มม.
โต๊ะทำงานโล่ง สีเชอร์รี่ / ดำ ขนาด 800,1200,1350,1500,1600,1800 มม.
TMD1500 โต๊ะทำงานโล่ง หน้าโต๊ะเคลือบเมลามีน